Overlevingsclausule

Het is mogelijk om een zogenaamde overlevingsclausule op te nemen in het testament.

Een overlevingsclausule wordt in het testament opgenomen omdat het kan voorkomen dat beide partners vrijwel tegelijk overlijden (bijvoorbeeld bij een ongeluk). Als kan worden vastgesteld dat één van beiden eerder is overleden en de langstlevende erfgenaam is dan dit vanuit fiscaal oogpunt nadelig zijn. Over (een deel) van de nalatenschap is er in korte tijd twee keer erfbelasting verschuldigd.

Bij het eerste overlijden leeft de partner nog en is de langstlevende erfgenaam. De langstlevende dient deze erfbelasting te betalen. Wanneer de langstlevende overlijdt dienen de erfgenamen van de langstlevende over dat vermogen nog eens erfbelasting te betalen.

Om dubbele belastingheffing te voorkomen is er een wettelijke bepaling in de successiewet die regelt dat de erfbelasting bij de verkrijging wordt verminderd tot nihil wanneer bij het overlijden van de verkrijger binnen 30 dagen alsnog erfbelasting is verschuldigd.

De langstlevende blijft echter wel erfgenaam. Soms kan dat ongewenst zijn omdat het vermogen van degene die als eerste overlijdt in de andere tak van de familie terecht komt. Wanneer dat ongewenst is kan testamentair worden geregeld dat het vermogen op een andere wijze wordt verdeeld.

Gerelateerd

Erfbelasting
Testament