Levenstestament

Het is belangrijk om de regie over eigen beslissingen te kunnen houden. Het is mogelijk om een aantal zaken in het geval van overlijden bij voorbaat te kunnen regelen. Denk daarbij aan het verdelen van vermogen, het afgeven van een legaat al dan niet onder het opleggen van een last. De wensen omtrent deze zaken kunnen worden vastgelegd in een levenstestament.

Ook is het mogelijk door middel van een wilsbeschikking de regie over eigen beslissingen te kunnen houden wanneer er sprake is van wilsonbekwaamheid. Bij wilsonbekwaamheid is het niet meer mogelijk de eigen wil te bepalen. Denk daarbij aan hersenletsel of dementie.

Een levenstestament is een akte waarin men de persoonlijke wensen opneemt en daarbij iemand aanwijst om die wensen uit te voeren. Dit kunnen wensen zijn op medische gebied maar ook op het gebied van het vermogensrecht.

Een levenstestament kan worden gebruikt als fiscaal planningsinstrument. Het is namelijk mogelijk dat de gevolmachtigde namens degene die wilsonbekwaam is geworden schenkingen verricht of besluit een nalatenschap te aanvaarden of niet. Het is verstandig (bewijslast) maar niet per se noodzakelijk om het levenstestament notarieel te verlijden.

Degene die de volmacht heeft gekregen om namens een ander op te treden zal dit met veel zorgvuldigheid moeten doen. Er moet een groot vertrouwen zijn in degene die de volmacht krijgt.
Wanneer wilsonbekwaamheid ontstaat zonder dat er sprake is van een levenstestament wordt het vermogen van de wilsonbekwame onder bewind gesteld van de rechter.

Een levenstestament wordt ingeschreven in het Centraal Levenstestamentenregister. Slechts de rechterlijke macht en de notarissen hebben toegang tot dit register.