Meer blogberichten

Voorzichtig met het zuiver aanvaarden van een nalatenschap!

Het is mogelijk dat je als erfgenaam in privé aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater. Die aansprakelijkheid kan worden voorkomen door de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Het advies is om beneficiair te aanvaarden wanneer je niet zeker of er schulden in de nalatenschap zijn. Daarnaast is het verstandig om geen daden te verrichten die er toe leiden dat er sprake is van een zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer wordt beschikt over de bankrekeningen, zoals in de hierna beschreven procedure. Mevrouw deed een overdracht van de banksaldi van een en/of rekening naar haar privérekening. Zij heeft de nalatenschap daardoor zuiver aanvaard.

Aanvaarden of verwerpen van nalatenschap vereist zorgvuldige afweging
Mevrouw wordt daarna verrast door een curator in het faillissement van een vennootschap waarvan haar man directeur groot aandeelhouder was. De curator doorziet een zogenaamde sterfhuisconstructie en stelt dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. De curator stelt een vordering in van meer dan 5,6 miljoen euro.

De advocaat adviseert mevrouw, een jaar na overlijden, de nalatenschap te verwerpen. Volgens de advocaat heeft de curator geen sterk dossier en hij adviseert ter besparing van proceskosten om geen verder verweer te voeren. ‘Het komt wel goed.’

De curator is de advocaat te slim af en stelt dat er reeds zuiver is aanvaard doordat mevrouw banksaldi van de en/of rekening heeft overgeboekt naar de privérekening. De Rechtbank stelt de curator in het gelijk. Vervolgens schikt de curator met mevrouw, via een nieuwe advocaat, tegen betaling van ruim € 350.000.

Deskundig advies inwinnen bij al dan niet aanvaarden nalatenschap verstandig
Mevrouw stelt haar eerste advocaat aansprakelijk. De advocaat heeft namelijk verzuimd vragen te stellen waarvan de antwoorden daarop duidelijk hadden gemaakt dat er reeds zuiver was aanvaard.
De advocaat handelt in strijd met zijn zorgplicht door geen deugdelijk onderzoek te verrichten. Als hij dat had gedaan was de zuivere aanvaarding duidelijk geworden en had de advocaat altijd verweer moeten voeren tegen de vordering van de curator. En dat vindt de Rechtbank ook. Sterker nog, de Rechtbank is van mening dat de vordering van de curator zou zijn afgewezen. Dat betekent dat de advocaat de door mevrouw geleden schade van ruim € 350.000 moet worden vergoed. En de laffe stelling van de advocaat dat het mevrouw te verwijten valt dat zij zich niet heeft laten adviseren door een notaris wordt terecht verworpen. De advocaat had mevrouw moeten vertellen dat hij ondeskundig was om mevrouw te adviseren. In dat geval had zij een notaris of een andere deskundige kunnen raadplegen. In dat geval had mevrouw geen schade geleden.

Erfgenamen sinds 1 september 2016 beter beschermd tegen onbekende schulden
Sinds 1 september 2016 is de wettelijke bescherming verbeterd in het geval in de nalatenschap een schuld opkomt welke je als erfgenaam niet kent en niet behoorde te kennen. In dat geval is het mogelijk om binnen 3 maanden na het ontdekken van de schuld een verzoek in te dienen bij de kantonrechter om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden of de schuld te voldoen voor zover de nalatenschap dat toelaat.

Moraal van het verhaal
Het is belangrijk om tijdens de eerste drie maanden na het overlijden te beslissen of de nalatenschap zuiver of beneficiair wordt aanvaard. Om tot een goede beslissing te komen zijn alle feiten en omstandigheden van belang. Uit de in deze blog beschreven procedure blijkt dat ook deskundige advisering enorm belangrijk is.
Voor deskundig advies kunt u contact opnemen met één van de adviseurs van Cijns|Erfzaken (055-576 25 24)

De procedure is gepubliceerd door Rechtbank Den Haag, 1 februari 2017, nr. C/09/491353 / HA ZA 15-742 (RBDHA:2017:825).

Bericht delen op:
| | Linkedin