Meer blogberichten

16 redenen voor jouw testamentcheck! (deel 2)

In onze vorige blog hebben we al 7 redenen gegeven waarom het belangrijk is om een testament op te stellen of te wijzigen. In deze blog beschrijven we nog eens 9 redenen die daarvoor van belang kunnen zijn.

  1. Afblijven van de erfenis van je kinderen

Als het deel van de erfenis dat voor je kinderen is bestemd in beheer komt bij de langstlevende is het de vraag of die erfenis uiteindelijk wel bij de kinderen terechtkomt. Zonder testament krijgen de kinderen namelijk een vordering op de langstlevende. Die vordering kunnen de kinderen pas opeisen wanneer de langstlevende komt te overlijden, in de schuldsanering komt of failliet gaat.

Ter bescherming van de vordering van de kinderen is het belangrijk dat ook onder andere omstandigheden de vordering kan worden opgeëist. Denk daarbij aan hertrouwen, wilsonbekwaamheid en/of opname in een verzorgingshuis. Om goede afspraken te maken over de vordering van de kinderen is een testament erg belangrijk. Het testament voorkomt dat je “in de tang raakt” van een door de overheid vastgestelde vermogenstoets en jij je “vermogen moet opeten”.

  1. Het onterven van één van de erfgenamen

In sommige familieverhoudingen komt het voor dat het gewenst is om één van de erfgenamen te onterven. Dat kan de echtgenote zijn, maar ook één van de kinderen. De echtgenote zal daarin moeten berusten. De kinderen kunnen zich beroepen op het wettelijk recht van de legitieme portie. Dat is het recht op een deel van de erfenis waarop een kind altijd recht heeft. Dat is de helft van wat iemand zonder testament zou krijgen. In het testament kunnen bepalingen worden opgenomen om het onterfde kind zo lang mogelijk “buiten schot” te houden en de overige erfgenamen daarmee zoveel mogelijk financieel te beschermen.

  1. Rentebepalingen

De hoogte van de verschuldigde erfbelasting is mede afhankelijk van de rente die de langstlevende over zijn schuld aan de kinderen moet vergoeden. Bij een ongewenst hoge aanslag erfbelasting bij het eerste overlijden kan gebruik worden gemaakt van flexibele rentebepalingen in het testament. Wanneer die rente laag wordt vastgesteld dan ontvangen de kinderen namelijk per saldo minder dan wanneer er een hoge rente is vastgesteld. Dat heeft tot voordeel dat de eerste nalatenschap feitelijk lager is. Door de lage rente wordt de tweede nalatenschap echter hoger. Maar misschien raakt die erfenis wel op of kan gebruik worden gemaakt van schenkingen bij leven zodat uiteindelijk zo weinig mogelijk erfbelasting wordt betaald. Door het opstellen van een testament met flexibele rentebepalingen kan op het moment van overlijden worden bepaald welke keuze het best is.

  1. Pas op voor je ex-partner

Een aandachtspunt voor één op de drie lezers! Als je kind jouw erfenis ontvangt en vervolgens zelf komt te overlijden is het mogelijk dat je ex-partner feitelijk toch nog van jou erft. Dat is vast jouw wens niet. Voorkom dat je ex-partner van je erft door een specifieke bepaling (“tweetrapsmaking”) in het testament op te nemen.

Als je kind nog minderjarig is op het moment dat het van jou erft krijgt de ex-partner het wettelijk vruchtgenot. Dus het kind krijgt de bankrekening, maar je ex-partner de rente. Dat is waarschijnlijk ook niet zoals jij het wil!

En als je ex-partner “verkwistend” is dan weet jij waarschijnlijk wel iemand in je testament te benoemen die het bewind over het vermogen van de kinderen veel beter kan voeren dan je ex-partner. Die bewindvoerder beheert het vermogen voor en namens jouw kinderen op de wijze zoals jij dat in het testament hebt bepaald.

  1. Bij een tweede huwelijk vermogen voor de kinderen veiligstellen

Na een echtscheiding is een samengesteld gezin meer regel dan uitzondering. Natuurlijk wil je ook je nieuwe partner goed achterlaten. Maar de kinderen uit je eerste huwelijk dan? Je snapt het al, dat is maatwerk. Via het testament zijn er voldoende mogelijkheden om de hele erfenis naar jouw wensen te verdelen. Je nieuwe partner kan erven zonder dat je bang hoeft te zijn dat je eigen kinderen te kort worden gedaan. Door goede afspraken te maken en deze op een juiste wijze vast te leggen in het testament zorg je voor duidelijkheid en rust.

  1. Rampenclausule

Een rampenclausule wordt opgenomen in een testament om te voorkomen dat de erfenis ongewenst wordt verdeeld bij het kort na elkaar overlijden van twee partners. Met name is dat het geval als er geen kinderen zijn op het moment van overlijden van een langstlevende. Als partner A overlijdt dan is partner B in principe erfgenaam. Als deze daarna binnen korte tijd overlijdt, erft de familie van B. Deze clausule wordt de rampenclausule genoemd omdat deze situatie zich met name voordoet bij een ramp (MH-17, Bijlmerramp). Natuurlijk wil je daar niet aan denken. Maar je kunt er ook niet voor weglopen. In het testament kun je dit goed regelen.

  1. Nederlands recht kiezen

Dit kan met name van belang zijn als iemand een partner van buiten Nederland heeft of als jullie verschillende nationaliteiten hebben. Het erfrecht wordt niet in alle landen op dezelfde manier uitgelegd en toegepast. Voorkom discussie over het recht dat van toepassing is en neem in het testament op welk recht je van toepassing wenst te verklaren.

  1. Bedrijfsopvolging regelen

Een verstandig ondernemer regelt zelf zijn bedrijfsopvolging. Tijdens leven of bij overlijden zijn er diverse fiscale faciliteiten die het mogelijk maken om de onderneming onder fiscaal gunstige omstandigheden over te dragen. Als er geen testament is, wordt de partner als bedrijfsopvolger aangemerkt. En dat is nu mogelijk net niet de bedoeling. Als één van de kinderen de beoogde bedrijfsopvolger is, wordt het moeilijk om de onderneming van de langstlevende partner naar de beoogde bedrijfsopvolger te krijgen. Door gebruik te maken van een goed testament kan gebruik worden gemaakt van de daarvoor bedoelde fiscale faciliteiten en kan de continuïteit van de onderneming worden gewaarborgd.

  1. Faillissement

Heb jij een kind dat failliet is of zich in de schuldsanering bevindt? Dan lijkt het ongewenst dat je nalatenschap in handen komt van de curator of bewindvoerder. Via het testament regel je dat de curator of bewindvoerder “buiten spel” wordt gezet.

De testamentcheck!

Vorige week publiceerden wij al eerder een blog over het belang van het opstellen of wijzigen van een testament. Bij Cijns|Erfzaken beseffen wij als geen ander dat het erfrecht zeer ingewikkeld is. Daarom willen wij je graag helpen en samen met jou bekijken of je het bij onverhoopt overlijden allemaal wel goed voor elkaar hebt. Daarvoor hebben wij de testamentcheck ontwikkeld.

Wil je meer weten over het belang van het opstellen of wijzigen van een testament? Neem dan direct contact met ons op.

Bericht delen op:
| | Linkedin