Meer blogberichten

Als u wilt schenken doe het dan nog dit jaar!

December is traditiegetrouw de kalendermaand de maand bij uitstek om te schenken. Hoe fijn is het om met “warme hand” te schenken, de kinderen en/of de kleinkinderen er van kunnen zien te genieten en mogelijk voor u een besparing box 3 heffing voor volgend jaar.

Jubelton
Er ligt nu een nieuw regeerakkoord. Daarbij is het duidelijk geworden dat de jubelton, de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de aankoop van een eigen woning, verbouwing van die eigen woning of aflossing van hypotheek gaat verdwijnen. Dat is niet onverwacht. Naar wij begrijpen kan tot en met 2023 nog van de regeling gebruik worden gemaakt. Wanneer u uw (klein)kind een dergelijke schenking wil doen dan adviseren wij dat op zo kort mogelijke termijn te doen. Onduidelijk is namelijk of er overgangsrecht komt. Op basis van de huidige regeling kunt u nu schenken onder de ontbindende voorwaarde dat in het jaar van schenken en de twee daarop volgende jaren de schenking voor betreffend doel wordt besteed. Is dat niet het geval dan heeft u het recht om de schenking terug te eisen. Omdat de schenking is gedaan onder een ontbindende voorwaarde is er geen schenkbelasting verschuldigd.  Wordt de schenking dit jaar nog gedaan dan is het mogelijk om tot en met eind 2024 het geschonken bedrag te besteden.

Wellicht ten overvloede merken wij op dat van een jubeltonschenking een bedrag ter grootte van de éénmalig verhoogde reguliere vrijstelling (zie hierna) volledig vrij te besteden is.

Eénmalig verhoogde reguliere vrijstelling
Allemaal leuk en aardig die Jubelton. Maar wanneer u niet zo veel geld ter beschikking heeft, en/of uw kind geen eigen woning koopt of er andere omstandigheden zijn dat u er geen gebruik kan worden maakt van de jubelton, dan is het zeker nog wel mogelijk uw kind financieel te ondersteunen door het doen van een belastingvrije schenking. Het ontvangen bedrag is door de begiftigde volledig vrij te besteden.

Eénmalig is het mogelijk om uw kind een belastingvrije schenking te doen van een bedrag tot een maximum van € 26.881 (2021). Het maximum bedrag voor 2022 bedraagt € 27.231. Wanneer een dergelijke schenking nog niet eerder is gedaan en uw kind de leeftijd van 40 nog niet heeft bereikt dan is dat een mooie manier om een deel van uw vermogen fiscaal vriendelijk over te hevelen.

Jaarlijkse vrijstelling
In 2021 werd de jaarlijkse schenkingsvrijstelling op basis van de genomen coronamaatregelen verhoogd. Dit blijkt een éénmalige tegemoetkoming. In 2021 kan er nog € 6.604 belastingvrij geschonken worden. Een schenking aan kleinkinderen is dit jaar tot een bedrag van € 3.244 nog belastingvrij. In 2022 worden deze bedragen verlaagd naar € 5.677 voor de kinderen en € 2.274 voor de kleinkinderen.

Schenken op papier
Het kan zijn dat u wel vermogen heeft maar geen liquide middelen om te schenken. Omdat het vermogen bijvoorbeeld “vast” zit in onroerende zaken of beleggingen. Dan kunt u toch al op papier geld schenken. Uw kind krijgt de schenking pas na uw overlijden. Door schenken op papier kan veel erfbelasting worden bespaard. Aan een dergelijke schenkingen zijn een aantal voorwaarden verbonden. Als u hier meer over wilt nemen neem dan gerust contact met ons op.

Schenkingsvoorwaarden
Het is van belang om goed stil te staan of u voorwaarden wenst te verbinden aan de schenking. Die voorwaarden nemen wij op in de aan de schenking ten grondslag liggende schenkingsovereenkomst. Denk daarbij aan de vermogensrechtelijke bescherming van uw kind bij echtscheiding en/of de schenking uiteindelijk bij de erfenis alsnog verrekend moet worden omdat u alle kinderen gelijk wenst te behandelen.

Aangifte schenkbelasting
Met uitzondering van de schenking tot het jaarlijks vrijgestelde bedrag is het niet nodig om een aangifte schenkbelasting te doen. In alle andere gevallen is het verplicht om aangifte schenkbelasting te doen voor 1 maart van het jaar volgende op het jaar van de schenking. Als u dus een schenking doet ter grootte van de jubelton maar geen beroep op de vrijstelling doet via de aangifte schenkbelasting dan is de schenking formeel gewoon belast met schenkbelasting.

Heb je nog vragen over het doen of krijgen van een schenking neem dan contact met ons op.

Info@cijns.nl of 055-576 25 24

Bericht delen op:
| | Linkedin