Meer blogberichten

Onderhandse akte in aanvulling op huwelijkse voorwaarden toch rechtsgeldig

 

Op 1 januari 2018 treedt de wetswijziging inzake de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen in werking. In toenemende gevallen zal er vanaf dat moment sprake zijn van buiten de gemeenschap vallende bezittingen. Voor deze gevallen is de uitspraak van Hof Den Haag ECLI:NL:GHDHA:2017:2955 van 6 september 2017 van groot belang.

Wat is de situatie?
Partners hebben huwelijkse voorwaarden opgemaakt, waarbij een gemeenschap is aangegaan met uitzondering van een bepaald banktegoed. In een onderhandse akte zijn zij een feitelijke invulling overeengekomen voor het banktegoed, dat buiten de gemeenschap valt, maar wel ter beschikking wordt gesteld aan de gemeenschap. Over de rentevergoeding en de opeisbaarheid van de vordering worden tevens afspraken gemaakt in de onderhandse akte.
Na de scheiding staat de verschuldigdheid van de rente op de vordering ter discussie, nu deze niet expliciet in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen.

Uitspraak Rechtbank
De Rechtbank oordeelt, dat geen rentevergoeding verschuldigd is, nu dit niet is opgenomen in de
huwelijkse voorwaarden en deze ook niet notarieel is overeengekomen.

Uitspraak Hof
Het hof is het hiermee niet eens. Zij oordeelt, dat de feitelijke invulling door middel van een overeenkomst niet moet worden gezien als een huwelijkse voorwaarde, maar een feitelijke invulling van de door de huwelijkse voorwaarden ontstane rechtsverhouding. Op grond hiervan zijn de rente en de overige overeengekomen voorwaarden rechtsgeldig.
De huwelijkse voorwaarden zullen vanaf 1 januari 2018 vaak vastgelegd moeten worden om tot een gewenste juridische vermogensverhouding te komen. Zoals nu blijkt dient dit zorgvuldig en in de juiste juridische vorm te gebeuren. Huwelijkse voorwaarden moeten in principe duidelijk zijn. Als er desondanks voor gekozen wordt om aanvullende afspraken vast te leggen in een onderhandse akte, maak dan duidelijk, dat die afspraken onderdeel uit maken van de huwelijkse voorwaarden door in de huwelijkse voorwaarden hierna te verwijzen. Met onze actuele kennis op dit gebied, zijn wij u graag behulpzaam!

Bericht delen op:
| | Linkedin