Meer blogberichten

Zoon maakt zich niet schuldig aan ouderenroof

Tenzij expliciet opgenomen in de notariële volmacht, is de verkrijger van de volmacht niet verplicht tot het doen van rekening en verantwoording. Die verplichting geldt in principe ook niet voor een bankpas die met toestemming wordt gebruikt. Wanneer de ouder de verkrijger van de volmacht (vaak één van de kinderen) ter verantwoording roept, dan is deze natuurlijk wel verplicht uit te leggen hoe met de volmacht en bankpas is omgegaan.

Verantwoording af kunnen leggen

Ook kan de ouder in de notariële volmacht zelf laten opnemen dat de gevolmachtigde rekening en verantwoording aflegt. Als gevolmachtigde is het natuurlijk verstandig om goed “boek te houden” om desgevraagd verantwoording af te kunnen leggen. Gelukkig had de gevolmachtigde in de volgende casus https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2014:7263 zijn administratie goed op orde.

Beschuldigd van onrechtmatige handelingen

De gevolmachtigde in deze casus (zoon B) wordt beschuldigd van onrechtmatige handelingen doordat hij vanaf 1999 tot en met 2015 zonder medeweten en zonder toestemming van moeder voor eigen gewin en ten behoeve van hemzelf structureel gelden van de bankrekening van moeder heeft overgeboekt naar zijn eigen rekening, contant geld van het rekeningnummer van moeder heeft opgenomen/gepind en betalingen aan derden heeft verricht die niet ten goede van moeder zijn gekomen. In totaal gaat het om een bedrag van bijna € 215.000.

Bewijslast

De rechtbank stelt vast dat zoon B gedurende bovengenoemde periode de volmacht en bankpas mocht gebruikten om namens zijn moeder opnames te doen. Maar nergens blijkt uit dat zoon B de volmacht voor zichzelf zou mogen gebruiken. Bewezen moet echter worden dat zoon B gelden heeft opgenomen die absoluut niet ten behoeve van moeder zijn besteed, maar ten goede zijn gekomen aan zoon B.

Verdachtmakingen voldoende weersproken

Ondanks alle verdachtmakingen heeft zoon B volgens de Rechtbank voldoende weersproken dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan onrechtmatige overboekingen, contante opnames en betalingen aan derden. Per transactie heeft zoon B de “verdachte transacties” onderbouwd. Zoon B maakt aannemelijk dat de opnames met moeder zijn besproken en dat deze aan haar toe zijn gekomen. Ook heeft zoon B toegelicht dat moeder een aantal keer (forse) giften/schenkingen aan haar drie kinderen, zus en de partner van zoon B heeft gedaan. Hij ging regelmatig met moeder op stap waarbij moeder de kosten voor haar rekening nam.

Advies: neem een verantwoordingsplicht op

In een reeks van procedures over het al dan niet aanwezig zijn van ouderenroof blijkt dat het vaststellen van de feiten en de bewijslastpositie van doorslaggevende betekenis voor de uiteindelijke uitspraak zijn. Bij Cijns | Erfzaken adviseren wij om in de notariële volmacht een verantwoordingsplicht op te nemen. Er is niets op tegen om rekening en verantwoording af te leggen. Integendeel. Transparantie geeft rust en duidelijkheid. En daar houden wij van. Bij Cijns ben je zeker van je zaak.

 

Bericht delen op:
| | Linkedin