Meer blogberichten

Herwaardering van bedrijfsmiddelen om verliesverdamping te voorkomen

Na jaren van verliesgevende resultaten voor veel ondernemingen dreigen verliezen in de komende jaren te verdampen en lijkt de periode van de economische crisis te lang te zijn geweest. Daarnaast zijn plannen gemaakt om de termijn van voorwaartse verliesverrekening voor de vennootschapsbelasting in de toekomst te verkorten naar 6 jaar. Wat te doen om verliesverdamping te voorkomen?

Bij veel ondernemingen zijn bezittingen langere tijd bij de onderneming in gebruik. Mogelijk is er hierdoor een meerwaarde in de bezitting aanwezig, door te snel afschrijven of door een hogere actuele marktwaarde. Deze meerwaarde van de bezitting tot de winst rekenen ter verrekening van de verliezen, is de meest wenselijke mogelijkheid. Dit kan echter niet zo maar. De waardering van de bezitting wijzigt hierdoor, een zogenaamde stelselwijziging van waarderen. Een stelselwijziging van waarderen is alleen mogelijk in geval van een bijzondere omstandigheid.

De Staatssecretaris heeft aangegeven een stelselwijziging in de waardering van activa goed te keuren, mits de wijziging in overeenstemming is met het goed koopmansgebruik. Dit zijn regels om de totaalwinst van een onderneming te verdelen naar de winst over een bepaald jaar. Hierbij wordt met name verwezen naar het voorzichtigheidsbeginsel. Het in aanmerking nemen van winst, zonder dat deze daadwerkelijk is gerealiseerd, is mogelijk niet in overeenstemming met het voorzichtigheidsbeginsel. Helaas heeft ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad, zich in enkele in het verleden gevoerde procedures hierover niet duidelijk uitgelaten.

Het verkopen van een bedrijfsmiddel in de vorm van een sale and lease back constructie is volgens de Staatssecretaris een oplossing, mits dit ook zo uitgevoerd wordt en niet slechts een papieren kwestie is.

Een alternatief voor de sale and lease back constructie is het overdragen van het bedrijfsmiddel aan een nieuwe op te richten onderneming. Van de verliesverrekening kan optimaal gebruik worden gemaakt bij de overdracht van onroerende zaken, waarbij een beroep kan worden gedaan op de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Hierbij kan worden gedacht aan de inbreng in een nieuwe vennootschap, gebruik maken van bedrijfsfusie en juridische fusie of een eventueel een andere vrijstelling.

Kortom, er zijn diverse mogelijkheden om te bewerkstelligen, dat verliezen niet dreigen te verdampen. Neem contact met ons op om mee te denken over de mogelijkheden!

Bericht delen op:
| | Linkedin