Algemeen
De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op de website met het internetadres www.cijns.nl. Als u problemen heeft met de toepassing van onze website neemt u dan contact met ons op en stuur een e-mail naar info@cijns.nl zodat wij zo snel mogelijk het probleem oplossen.

Communicatie via de website of e-mail is nooit helemaal veilig. Door ‘niet versleutelde’ informatie te versturen via het interne aanvaardt u het risico dat deze informatie bij derden terecht komt.
Aan de totstandkoming van deze website is heel veel zorg besteed. De informatie op deze website is alleen bestemd voor algemene informatiedoeleinden en in feite voor iedereen toegankelijk. De informatie op deze website kan dan ook niet worden beschouwd als (onderdeel van) een juridisch, financieel of enig ander advies. Wij aanvaarden voor de verstrekte informatie geen aansprakelijkheid. Aan de verstrekte informatie kan geen enkel recht worden ontleend.
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het opstellen en onderhouden van deze website kunnen wij niet garanderen dat de op de websites verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is. Wij aanvaarden hiervoor derhalve geen enkele aansprakelijkheid.
In het geval dat op deze websites hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet, dat wij de via die links eventueel aangeboden diensten of producten aanbieden en/of aanbevelen en/of hebben gecontroleerd. Ook voor de juistheid van die informatie op de betreffende websites kunnen wij niet instaan en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid
De aan ons gelieerde ondernemingen en/of onze werknemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de websites bieden of gebruik van de websites zelf, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruik van de websites geschiedt dan ook volledig voor uw eigen risico. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor het geval informatie op de website inbreuk zou maken op auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden en in de gevallen dat de websites (tijdelijk) niet bereikbaar zijn.

Wijzigingen
Wij zullen de informatie op de websites periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

Rechten van intellectuele eigendom
Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursrechtelijk beschermde werken op de websites behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Voor gebruik van het hiervoor bedoelde heeft u voorafgaande toestemming van ons nodig. U kunt uw verzoeken in dit verband aan ons richten per via info@cijns.nl.

Toepasselijk recht
Op de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de websites en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.